Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychRuszył kolejny projekt unijny "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3"

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu w partnerstwie z Domem Współpracy Polsko – Niemieckiej i Parkiem Naukowo-Technologicznym w Opolu i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI PO Kapitał Ludzki.

 

 

O udział w Projekcie mogą ubiegać się osoby fizyczne z obszaru woj. opolskiego zamierzające założyć działalność gospodarczą (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu) :

  • w wieku 18-30 lat lub po 50 roku życia  oraz osoby zamieszkujące tereny wiejskie,
  • nieaktywne zawodowo i/lub pozostające bez zatrudnienia ,

Projekt realizowany: od 01 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.

Cel: promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

W ramach Projektu Uczestnicy skorzystają z bezpłatnego doradztwa i szkoleń poruszających tematykę zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne z zakresu:

- podstaw prawnych prowadzenia działalności gospodarczej i prawa pracy,

- rachunkowości i finansów oraz Biznes Planu.

Uczestnicy Projektu będą mogli ubiegać się o:

  • bezzwrotne wsparcie w postaci środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) do 40.000,00 zł na osobę (lub do 20.000,00 zł na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) w ramach Jednorazowej Dotacji Inwestycyjnej,
  • bezzwrotne Podstawowe Wsparcie Pomostowe w postaci środków finansowych wypłacanych miesięcznie przez okres 6 miesięcy w kwocie do 1.000,00 zł oraz pomocy szkoleniowo-doradczej.

Założenia Projektu:

Projekt przewiduje objęcie wsparciem szkoleniowo – doradczym 85-tu Uczestników Projektu, z czego 60-osób  uzyska wsparcie w ramach Jednorazowej Dotacji Inwestycyjnej oraz Podstawowego Wsparcia Pomostowego.

Etapy realizacji Projektu:

I – Rekrutacja

II – Wsparcie szkoleniowo-doradcze

III – Przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Uczestnik Projektu rejestruje działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu jednorazowej dotacji inwestycyjnej! – przy czym dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej musi być tożsamy z dniem jej rejestracji.

Wydatkowanie środków z jednorazowej dotacji inwestycyjnej (dotacja wypłacana w systemie zaliczkowo-refundacyjnym, tj.: zaliczka w maksymalnej wysokości 80% kwoty dotacji wypłacana po podpisaniu Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz płatność końcowa w formie refundacji poniesionych całkowitych wydatków na realizację inwestycji w wysokości nie większej niż 20% kwoty dotacji).

Uczestnik Projektu ponosi wydatki podlegające finansowaniu w ramach dotacji po dniu zarejestrowania działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” kontroluje prawidłowość wykonania umowy w okresie 12-miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej (w szczególności poprzez weryfikację: faktu prowadzenie przez Uczestnika Projektu działalności gospodarczej lub spółdzielni/spółdzielni socjalnej; weryfikację wykorzystania przez Uczestnika Projektu zakupionych towarów i/lub usług zgodnie z charakterem prowadzonej działalności gospodarczej, w tym zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym).

IV – Przyznanie wsparcia pomostowego w postaci środków finansowych i wsparcia doradczego

  • Wypłata podstawowego wsparcia pomostowego przez okres 6-miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej liczonych od dnia zawarcia Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego
  • Wsparcie doradcze.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego« wsteczKONTAKT
Asystent menadżera projektu

Magdalena Kubica

tel. 77 402 51 06

e-mail:magda.kubica@haus.pl

PARTNERZY

Lider:

Partnerzy:

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej