Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychZaproszenie do uczestnictwa w działaniach obywatelskich w ramach projektu "Gmina Chrząstowice - aktywnym uczestnikiem partycypacji społecznej".

Powołanie Konwentów Strategicznych oraz konsultacje społeczne w ramach projektu „Gmina Chrząstowice – aktywnym uczestnikiem partycypacji społecznej”.

Chcemy współpracować lepiej, sprawniej i skuteczniej

Zmiana stanowiska urzędu administracji publicznej pod wpływem argumentów strony społecznej nie tylko jest możliwa, ale przynosi korzyść publiczną. Właściwa współpraca prowadzi do zmiany kierunku formułowania potrzeb i wskazuje nowe możliwe rozwiązania.

Mając na względzie budowanie wzajemnego zaufania, tworzenie "dobrego prawa" w gminie Chrząstowice, uwzględniającego opinie lokalnych organizacji i ogółu mieszkańców, Urząd Gminy Chrząstowice, wspólnie z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej i Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL przystąpił do realizacji projektu pn. "Gmina Chrząstowice - aktywnym uczestnikiem partycypacji społecznej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie przewidziano utworzenie i poddanie konsultacjom społecznym dwóch dokumentów:

- Programu Współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014,

- Strategii Rozwoju Gminy Chrząstowice na lata 2014-2024.

W ramach projektu, w miesiącach wrześniu i październiku 2013 r. zorganizowane zostały 2 moduły szkoleń dla pracowników Urzędu i przedstawicieli organizacji pozarządowych (NGO) z terenu gminy:

-        szkolenie z zakresu upowszechniania narzędzi i technik konsultacji społecznych,

-        szkolenie z zakresu profesjonalnej moderacji procesu konsultacji społecznych.

Pracownicy Urzędu Gminy Chrząstowice (16 osób) i przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu gminy (15 osób) uczyli się jak „dobrze współpracować”, budując efektywne kierunki działań na rzecz rozwoju gminy. Wysłuchanie racji różnych stron pozwala bowiem na wychwycenie błędów i stworzenie bardziej wyważonych rozwiązań.

Uczestniczenie w konsultacjach jest prawem każdego obywatela. Są kluczowym sposobem włączania się każdego z nas w proces podejmowania decyzji. Konsultacje mają służyć artykulacji i wymianie poglądów, a nie prowadzeniu sporów.

Przygotowując się do procesu konsultacji społecznych w sprawie Programu Współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 oraz Strategii Rozwoju Gminy Chrząstowice na lata 2014-2024, powołane zostaną 2 Konwenty Strategiczne, czyli grupy robocze, składające się z przedstawicieli środowisk lokalnych tzw. „trójkąta współpracy” :

-  sektora publicznego (władze samorządowe, pracownicy Urzędu, radni, kierownicy wybranych jednostek organizacyjnych Urzędu),

-  przedsiębiorców (reprezentanci pracodawców i organizacji gospodarczych z terenu gminy),

-  mieszkańców (przedstawiciele NGO, liderzy społeczni, osoby publiczne).

Zachęcamy do udziału w pracach Konwentów Strategicznych i uczestnictwa w konsultacjach społecznych.

W roku 2013, w miesiącach październiku i listopadzie skupiono się na wypracowaniu i skonsultowaniu rocznego Programu Współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014, a na przełomie 2013 i 2014 prace skoncentrowane zostaną na Strategii Rozwoju Gminy Chrząstowice na lata 2014-2024.

W dniach 10, 15, 21 i 28 października br., w klubie samorządowym w Chrząstowicach przy ul. Dworcowej 1, w godzinach popołudniowych, odbyły się spotkania Konwentu Strategicznego ds. Programu Współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 (pierwsze z wymienionych spotkań dotyczyć będzie powołania Konwentu).

Natomiast w listopadzie br. odbyły się spotkania informacyjne z sołtysami, radami sołeckimi i mieszkańcami, a także spotkania konsultacyjne dotyczące Programu Współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014:

Z kolei pierwsze spotkanie powołujące grupę roboczą do prac nad Strategią Rozwoju Gminy Chrząstowice na lata 2014-2024 miało miejsce w dniu 28 listopada 2013 r. Termin drugiego spotkania grupy roboczej wyznaczony został na dzień 16 grudnia br. godzina 14.00 w chrząstowickim klubie samorządowym przy ul. Dworcowej 1. 

Terminy dalszych prac nad Strategią ustalone zostaną w późniejszym terminie.

O miejscach kolejnych spotkań oraz konsultacji społecznych, a także o efektach wspólnych prac, informować będziemy Państwa na bieżąco, m. in. za pośrednictwem stron internetowych Urzędu Gminy Chrząstowice www.chrzastowice.pl, facebooka, BIP www.chrzastowice.bip.net.pl, Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej www.haus.pl i Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej  www.opole.frdl.pl i tablic ogłoszeń w sołectwach.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego« wsteczKONTAKT

Koordynatorka projektu

Agata Gąska

tel. 77 402 51 06

e-mail. agata.gaska@haus.pl

PARTNERZY