Logo DWPN 1%

CZAR PARtnerstw
Dodaj do ulubionychDom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Instytut Promocji Aktywności Społecznej informują, że z dniem 28 lutego 2011 roku zakończona została realizacja projektu "CZAR PARtnerstw - działania na rzecz współpracy podmiotów ekonomii społecznej".

 

1 września 2009 roku Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej (lider) oraz Instytut Promocji Aktywności Społecznej przystąpili do realizacji 18-miesięcznego projektu "CZAR PARtnerstw - działania na rzecz współpracy podmiotów ekonomii społecznej" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.2.

Projekt skierowany był do małych i średnich podmiotów ekonomii społecznej (ES) z województwa śląskiego. Głównym celem, jaki postawiliśmy przed sobą, był rozwój ekonomii społecznej poprzez wzmocnienie potencjału podmiotów ES, co planowano uzyskać dzięki wymianie doświadczeń i współpracy z innymi podmiotami ES oraz działalności Inkubatora Partnerstw i Centrum Promocji Ekonomii Społecznej, którego zadaniem było stymulowanie powstawania i zawiązywania partnerstw ES i/lub na rzecz ES.

Konsolidacja w formie partnerstw, wymiana doświadczeń oraz wiedzy, złagodzenie barier we współpracy jest naszym zdaniem szansą dla podmiotów ES na zwiększenie potencjału i ułatwienie dostępu do funduszy. Dlatego też zaproponowaliśmy realizację kompleksowego projektu z zakresu podnoszenia wiedzy o współpracy pomiędzy podmiotami ES oraz promowania i upowszechniania jej standardów.

Na projekt składały się różnorodne działania:

- Utworzenie i prowadzenie Inkubatora Partnerstw i Centrum Promocji ES, do którego zadań należało m.in. promocja projektu, a co za tym idzie ES, dzięki ogłoszeniom w mediach i stronie internetowej www.partnerstwa.org, koordynacja działań animacyjnych, rekrutacja podmiotów ES do bazy podmiotów ES zainteresowanych współpracą i utworzeniem partnerstw, wspieranie realizacji szkoleń. W bazie Inkubatora zarejestrowało się 167 podmiotów ES (100 było planowane). Jednym z ważniejszych działań promocyjnych było przeprowadzenie spotkań promocyjno-informacyjnych dla 300 osób - przedstawicieli podmiotów ES, a także instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej.

- Szkoła doradców i animatorów ES ds. współpracy wewnątrzsektorowej, która polegała na wyszkoleniu 12 doradców/animatorów współpracy i budowania partnerstw, pracujących na zlecenie Inkubatora. Szkoła trwała od października do grudnia 2009 roku, odbywała się w trybie weekendowym (48 godzin zajęć) i obejmowała moduły ogólne (m.in. negocjacje, mediacje, diagnoza oczekiwań i korzyści) i specjalistyczne (m.in. bariery i najczęstsze problemy, umiejętny podział kompetencji; budowanie budżetów - negocjacje dot. podziału funduszy, PR i zarządzanie projektami partnerskim, pielęgnowanie współpracy). Szkołę ukończyło 14 osób, z czego 7 z nich współpracowało z nami intensywnie podczas trwania całego projektu - w roli trenerów lub/i animatorów.

- Szkolenia dot. budowania i zarządzania partnerstwami dla przedstawicieli ES - 10 szkoleń x 12 godzin x ok. 10 osób. Szkolenia odbywały się od marca 2010 roku do lutego 2011 roku; w działaniu tym wzięło udział 164 przedstawicieli podmiotów ES.

- Miniwarsztaty z elementami identyfikowania potrzeb, mediacji, negocjacji dla przedstawicieli ES zarejestrowanych w bazie Inkubatora i chcących razem stworzyć partnerstwo oraz miniwarsztaty dotyczące wybranych tematów z zakresu ES - 15 szkoleń x 12 godzin x 10 osób. Warsztaty odbywały się od kwietnia 2010 roku do lutego 2011 roku, podczas nich poruszano m.in. następujące tematy: Zarządzanie wolontariatem w NGO; ABC współpracy międzynarodowej; Partnerstwo ES w projektach do PO FIO; Logika projektowa i praktyka wnioskowania o fundusze; Partnerstwo ES w pracy z osobami z niepełnosprawnością; Współpraca partnerska w świetle nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; Normy finansowe-prawne współpracy podmiotów ES ze sponsorami. W działaniu tym wzięło udział 192 przedstawicieli podmiotów ES.Zarówno szkolenia dot. budowania i zarządzania partnerstwami jaki i mini-warsztaty odbywały się, z uwagi na łatwiejszy dostęp beneficjentów do szkoleń, w różnych lokalizacjach, m.in. w Katowicach, Zabrzu, Knurowie, Jastrzębiu Zdroju, Częstochowie, Chorzowie, Rybniku.

- Animacja powstawania partnerstw wśród podmiotów ES zarejestrowanych w bazie Inkubatora. W projekcie przeprowadzono 205 godzin animacji, z której skorzystało 51 podmiotów ES.

Reasumując wszystkie zakładane rezultaty projektu zostały osiągnięte, a stopień ich realizacji przekroczył nasze oczekiwania. Wsparciem udało się nam objąć ponad 160 podmiotów ES oraz ponad 330 ich przedstawicieli. Jednakże droga do osiągnięcia rezultatów nie była ani prosta ani łatwa - duża liczba podobnych projektów rozpoczętych w tym samym okresie i skierowanych do tej samej grupy docelowej oraz zmęczenie odbiorców tematem - to wszystko utrudniało realizację projektu i stanowiło kolejne wyzwania. Tym bardziej cieszy nas fakt, że projekt zakończył się sukcesem.

Korzystając z okazji chcielibyśmy zaprosić wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i inne podmioty ekonomii społecznej do zaglądania na stronę Inkubatora Partnerstw www.partnerstwa.org i do zarejestrowania się w bazie podmiotów ES zainteresowanych współpracą międzysektorową.« wsteczKONTAKT
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej,

tel. 32 461 20 70, fax: 32 461 20 71,

e-mail: haus@haus.pl

DO POBRANIA

Publikacja po projekcie Czar Partnerstw [.pdf]

PARTNERZY
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego