Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychInnowacyjne szkolenie pt.: "Przygotowanie kadr do prowadzenia szkół dwujęzycznych w Polsce" zakończone sukcesem

W dniach 15 - 16 czerwca  2012 r. w Zakrzowie odbyło się pierwsze, zorganizowane przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, innowacyjne szkolenie specjalistyczne pt.: "Przygotowanie kadr do prowadzenia szkół dwujęzycznych w Polsce".

W półtoradniowym szkoleniu udział wzięło 25 uczestników z województwa opolskiego i śląskiego należących do środowiska mniejszości niemieckiej, grona nauczycieli, jak również przedstawicieli instytucji oświatowych. Referentami szkolenia byli wysokiej rangi specjaliści z zakresu nauczania dwujęzycznego, którzy dołożyli wszelkich starań, aby dokładnie przekazać uczestnikom wszelką, niezbędną do zakładania oraz administrowania szkół dwujęzycznych wiedzę z prawnego oraz finansowego punktu widzenia.

W roli moderatora szkolenia wystąpił pan Marcin Tumulka, który umiejętnie poprowadził całe dwa dni szkoleniowe. Szkolenie zapoczątkowały wystąpienia gości z Warszawy pana Dobiesława Rzemieniewskiego z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz pani Grażyny Płoszajskiej z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Podczas pierwszego referatu na temat polityki państwa polskiego względem potrzeb edukacji mniejszościowej,  pan Rzemieniewski przedstawił zachowanie tożsamości kulturowej, narodowej jako najważniejszy cel polityki narodowościowej państwa polskiego. Podkreślił on, iż podstawowym zadaniem państwa polskiego jest stworzenie warunków prawnych i finansowych zachęcających ludzi do korzystania ze swoich praw. Do tego jednak konieczna jest aktywność środowiska mniejszościowego, a w efekcie dialog pomiędzy mniejszością a państwem, który jest możliwy tylko we współpracy mniejszości, samorządu i rządu. Pan Rzemieniewski przypomniał również o prawie rodziców do składania wniosków w szkołach, aby umożliwić swym dzieciom nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości. Przedstawicielka MEN natomiast, wprowadzając słuchaczy w temat swego referatu nt. prawodawstwa w zakresie edukacji mniejszościowej oraz zmienionego rozporządzenia ws. edukacji mniejszościowej w szkołach  i przedszkolach, wyjaśniła szczegółowo rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej ws. warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola i szkoły zadań umożliwiających podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej. Podkreśliła fakt, iż dyrektor szkoły ma obowiązek wykonać swoje zadanie względem rodziców organizując na pisemny ich wniosek naukę języka mniejszości w danym przedszkolu lub szkole. Pani Płoszajska przedstawiła również zmieniające rozporządzenie MEN z dnia 14.04.2012 r., w którym zawarte są zaistniałe zmiany o ramowych planach nauczania. Podkreśliła, iż przedmioty jak np. religia czy język mniejszościowy, realizowane na życzenie rodziców regulowane są we właściwych rozporządzeniach, a samorząd nie jest zobowiązany do bezpłatnego ich realizowania. Pierwszy dzień szkoleniowy zakończył radca prawny pan Waldemar Piontek mówiąc szczegółowo o tym jak założyć stowarzyszenie dając jednocześnie wszelkie prawne wskazówki w tym zakresie. Pan Piontek przedstawił możliwości zakładania stowarzyszeń przez rodziców, ale i przez nauczycieli jako organ założycielski. Omówił on również Prawo o Stowarzyszeniach (ustawę z dn. 7.04.1989). Podkreślił, iż podstawowym warunkiem umożliwiającym założenie stowarzyszenia, jest wola wyrażona przez 15 osób fizycznych, a do dokumentów niezbędnych należy: lista członków założycielskich z podstawowymi ich danymi osobowymi, wniosek, statut oraz protokół z wyboru komitetu założycielskiego.

Drugi dzień szkoleniowy rozpoczęła Opolska Kurator p. Halina Bilik opowiadając o standardach szkół publicznych i niepublicznych oraz prawnych aspektach zakładania szkoły stowarzyszeniowej. Na wstępnie przedstawiła pojęcie szkoły publicznej, omówiła, kiedy szkoła niepubliczna może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej oraz dokonała porównania pomiędzy tymi szkołami. Pani Kurator wyjaśniła również zasady finansowania szkół publicznych i niepublicznych podając odpowiednie artykuły Ustawy o Systemie Oświaty. Podczas kolejnego wystąpienia, pan Waldemar Gaida - specjalista ds. oświaty nauczania mniejszościowego - przedstawił Vademecum, poradnik przedstawiający j. mniejszości jako język mniejszości w praktyce, którego jest redaktorem. Uczestnicy z zaciekawieniem wysłuchali również referatu pani dr Małgorzaty Wysdak, założycielki Stowarzyszenia "ProLiberis Silesiae" w Raszowej, która omówiła przykłady dobrej praktyki w działalności szkoły stowarzyszeniowej oraz jej przełożenie na dwujęzyczność, posługując się doświadczeniami zaobserwowanymi podczas działalności szkoły oraz przedszkola w Raszowej. Jako uzupełnienie tematyki stowarzyszeń, pan Arnold Donitza, założyciel Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Żużela, omówił uczestnikom swoje osobiste doświadczenia w zakresie utrzymania szkoły stowarzyszeniowej. Przedstawił on bieżące  problemy z utrzymaniem takiej szkoły oraz podkreślił ważność statutu stowarzyszenia oraz bardzo istotną rolę zarządu podejmującego wszelkie decyzje związane z administrowaniem oraz funkcjonowaniem stowarzyszenia. Pan Donitza zachęcił również do współpracy stowarzyszenia z Urzędem Gminy, który mógłby na podstawie podpisanej umowy bezpłatnie wynajmować wolne pomieszczenia, co pozwoliłoby stowarzyszeniuzaoszczędzić sporą część środków finansowych.

Referat pana Donitzy zakończony został żywą dyskusją ze strony zarówno uczestników jak i pozostałych referentów szkolenia. Spore zainteresowanie ze strony uczestników wzbudził temat subwencji, jak i jej wystarczalność na pokrycie podstawowych zadań stowarzyszenia oraz perspektywy na przyszłość. Zarówno referenci jak i słuchacze stwierdzili, iż niestety co roku subwencja maleje, gdyż jest na nowo wyliczana, a stowarzyszenie zmuszone jest do pozyskiwania środków "z zewnątrz", np. z funduszy europejskich. Podczas dyskusji uczestnicy mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z specjalistami, którzy bardzo chętnie odpowiadali na wszelkie nurtujące ich pytania.

Szczegółowy raport z całego szkolenia oraz każdego wystąpienia zostanie sporządzony oraz zamieszczony na stronie www.bilingua.haus.pl jako plik do pobrania.« wsteczKONTAKT
Beata Majnusz

tel.: 77 402 51 05,

e-mail: beata.majnusz@haus.pl

PARTNERZY

Organizator:

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

Finansowanie:

 

Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji